top of page

Thêu Kyoto

Các loại vải thêu phong phú sử dụng kỹ thuật thủ công từ hơn một nghìn năm chỉ có ở Kyoto

bottom of page